Az érdekképviseleti fórum működése

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátás körében, otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekvédelmi intézményünkben érdekképviseleti fórum működik. (1997. évi XXXI. tv. 35.§. (1))

 1. §(1) A intézmény fenntartója meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait.

(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai

 1. a)a gyermekönkormányzat képviselői,
 2. b)az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek képviselői,
 3. c)az intézmény dolgozóinak képviselői,
 4. d)az intézményt fenntartó képviselői.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet kevesebb a (2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál.

(4) Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.

(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

 1. §(1) A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumánál
 2. a)az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
 3. b)a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén.

(2) Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt az intézmény fenntartójához vagy a megyei gyámhivatalhoz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

 

Az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló fórum létrehozásával összefüggő feladatok ellátása az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.  Az intézmény vezetője a  hatáskörében,  a szabályzatban meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy az érdekképviseleti fórum működjön.

Az Érdekképviseleti Fórum jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:

– az eléterjesztett panaszok sorsáról,

– az intézmény belső életével, működésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása után további intézkedésekről.

– az intézmény házirendjét megsértők további sorsáról, az alkalmazott szankciók módjáról.

 

Az intézmény vezetője tájékoztatást ad az Érdekképviseleti Fórum működéséről, az

a.) intézetben működő gyermekönkormányzat,

b.) ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői,

c.) ellátásban részesülő fiatal felnőttek,

d.) intézmény dolgozói,

e.) intézményt fenntartó,

f.) gyermekjogi képviselő részére.

 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:

 • Elnök: Kissné Szentmihályi Marian, elérhetősége: marian.szentmihalyi@kigyk.eu
 • Ellátásban részesülő gyermekek, fiatalok: Rózsa Ágnes, Hajdú Éva, Búcsú József, Baranyi Csaba, Sawari Said Haseebullah
 • Intézmény dolgozói közül: Majoros Marianna, Székelyné Barát Terézia, Kiss Attila, Kincses Árpád
 • Intézmény fenntartó részéről képviselő: Lovász Pál

 

Az intézményi élet alapszabálya a házirend. Az intézmény lakói és dolgozói az intézményi ellátás bármely kérdésével kapcsolatban jogosultak panasszal élni. A panasz felvételére és kivizsgálására jogosult az igazgató, az Érdekképviseleti Fórum, és a gyerekjogi képviselő. Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja és dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, a gyermekjogi képviselőnél illetőleg más hatáskörrel rendelkező szervnél. Egyetértési jogot gyakorol az intézet Házirendjének jóváhagyásánál, véleményt nyilváníthat az ellátottak ügyeiben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról.

Az Érdekképviseleti Fórumnak a bejelentést követően 15 napon belül ki kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről a panasztevőt írásban értesíteni kell. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is. A panasztevő az intézmény fenntartójához fordulhat, ha az általa beterjesztett panaszra intézkedés nem történt, vagy az intézkedéssel nem ért egyet.

Az Érdekképviseleti Fórum határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább 2/3 jelen van.  Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.  A Fórum üléseit az intézmény székhelyén, vagy telephelyén tartja. Szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik.

Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről minden esetben az ülést követő 8 napon belül jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az érdekképviseleti fórum döntéseit. A jegyzőkönyv 1 példányát a fenntartó részére át kell adni.

 

 

 

Fót, 2015-08-24

Kissné Szentmihályi Marian

Érdekképviseleti Fórum Elnöke

Print Friendly, PDF & Email

Figyelem!

Intézményünk műalkotásai

Események

 • No Events

Időjárás

Fót
2021-10-16, 19:20
Részben felhős
SE
Részben felhős
13°C
4 km/h
Hő-érzet: 13°C
Nyomás: 1020 mb
Pára: 87%
Szelek: 4 km/h SE
Széllökések: 7 km/h
UV-Index: 0
Napkelte: 07:04
Napnyugta: 17:53
More forecast...
 

Archívum

Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál