Büfé

Pályázati Felhívás

 

 

A Károlyi István Gyermekközpont /2153 Fót, Vörösmarty tér 2. , telefon : 06-27-358-490, email:info@kigyk.eu/ az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv. ( Vtv. ) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 Kormány rendelet alapján

 

Nyilvános pályázatot

 

hirdet a 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatti, a Dunakeszi Földhivatalnál 1565/2 hrsz alatt felvett, természetben a Fót, Vörösmarty tér 2. Gyermekközpont területén található L-3111-02 szám alatt nyilvántartásba vett faház büfé megjelölésű felépítmény (továbbiakban bérlemény) bérletére és működtetésére (üzemeltetésére) vonatkozóan, a következők szerint.

I.

 

Kiíró: A Károlyi István Gyermekközpont (KIGYK), a pályázatban meghatározott bérlemény vagyonkezelője, aki a bérleményt bérbe adja, és mint bérbeadó a jogokat gyakorolja, így a bérbeadás ügyében teljes hatáskörrel jár el. A kiíró képviselője: a KIGYK igazgatója

Pályázó: minden olyan jogi vagy természetes személy, saját joga szerint jogképes szervezet, aki a pályázati dokumentációt a kiírótól megvásárolta, és a pályázati felhívásra pályázati anyagot nyújtott be a kiírónál, a pályázati kiírásban rögzített határidőn belül, és helyen.

Bérlő: a nyertes pályázó, akivel a kiíró szerződést köt, a bérlemény bérbeadása tárgyában,

Bérlemény: faház büfé

Bíráló bizottság :A kiíró által létrehozott szakmai testület, mely a kiíró megbízásából a szakmai tartalmat elbírálja,

Működtetés( üzemeltetés) : A bérlemény iskolabüfé (továbbiakban büfé) célra történő használata.

II.

 

A pályázat tárgyának meghatározása, az érintett állami vagyonelem meghatározása:

 

A KIGYK vagyonkezelésében lévő, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. sz. alatti ingatlanon található, 96 m2 alapterületű – büfé üzemeltetés céljára alkalmas – felépítmény, amely a következő helyiségekből áll: raktár, wc, mosogató helyiség, eladó tér. A bérleményben az alábbi felszerelési és berendezési tárgyak találhatóak: 2 db hűtőpult, 1 db villanykályha. A bérlemény a rendeltetésszerű használathoz szükséges víz- és áramellátással rendelkezik, amely szolgáltatások díját a bérleti díj tartalmazza. Az üzemeltetéshez szükséges gépek, berendezési és felszerelési tárgyak – fentiek részletesen körülírt berendezési tárgyakat meghaladó – beszerzése, a helyiség büfé üzemeltetés céljára történő alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá a takarítása a nyertes pályázó feladata.  Az üzemeltetéshez szükséges gépek és berendezések, a működéshez szükséges engedélyek beszerzése nyertes pályázó feladata.

 

III.

 

A pályázat célja:  

A büfé működtetésének a célja hogy a Károlyi István Gyermekközpont területén található gyermekintézmények tanulói, és dolgozói valamint a KIGYK –ban élő a gondozottak és a dolgozók megfelelő színvonalú büfészolgáltatást vehessenek igénybe a KIGYK területén belül.

 

 

A pályázat alapján megkötendő szerződés megnevezése: 

A kiíró határozott, 2021 február 15 -2021 december 15  napjáig terjedő időtartamra kíván helyiségbérleti szerződést kötni, a pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződés tervezet szerint, azzal, hogy a bérlő a bérleményt csak a jelen szerződés I. pontjában körülírt célra működtetheti

 

IV.

 

A kiírónak a pályázat tartalmára és a működésre vonatkozó elvárásai:

 

Ajánlattevő legalább 1 év büféüzemeltetési tapasztalattal rendelkezzen. A szükséges  eszközök, berendezések beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot tegyen.  Nyilatkozat arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja.  NAV igazolást csatoljon a köztartozás mentességről. Csatolja az üzemeltetésre vonatkozó elképzelések leírását.

A nyertes pályázó a bérleményt csak büfé üzemeltetés célra használhatja a bérlő feladata a bérlemény büféként történő működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése. A nyertes pályázó a bérleményben a büfé működtetését akkor kezdheti meg, ha a működtetéshez szükséges engedélyeket beszerezte. A kiíró minden szükséges segítséget megad annak érdekében, hogy a pályázó a működtetést a lehető legkorábban megkezdje. A büfé működtetője, vagyis a bérlő tudomásul veszi, hogy működése során köteles betartani a működésre vonatkozó valamennyi jogszabályt.

A büfé alkalmazottainak rendelkezniük kell a szükséges végzettséget/képzettséget igazoló és az egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.

A határozott időre megkötendő bérleti jogviszonynak, a határozott idő lejárta előtt történő felmondására vonatkozó feltételeket a kiíró és a pályázó tekintetében is a pályázati anyagban szereplő bérleti szerződés tervezet tartalmazza.

Az épületbiztosítás megkötése a bérlő kötelessége.

A bérlő kötelessége tűz és munkavédelmi előírások betartása.

 

V.

 

Az eljárás fajtájának megjelölése, menetének ismertetése  

Az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv. Alapján, a kiíró a vagyonkezelésében lévő 2153 Fót, Vörösmarty tér 2 szám alatti ingatlanán található L-3111-02 számú faház büfé felépítmény bérbeadása és működtetése érdekében nyilvános pályáztatás útján, versenyeztetési eljárást indít.

A helyszín megtekintése: A kiíró előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a pályázóknak a helyszín előzetes megtekintésére.

A helyszín megtekintésében részt vevő személyek nevét, legkésőbb a határnapot megelőzően 1 nappal, meg kell küldeni a +36-27-360653 fax számra vagy az  info@kigyk.eu email címre kell eljuttatni, legkésőbb 2021 január 20  napjáig.

 

A pályázat benyújtásának helye és határideje :

Helye: Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Határideje: 2021 január 25

 

A dokumentációt megvásárló pályázók a kiírásban foglaltaknak megfelelően összeállítják pályázatukat, igazolják pénzügyi és működési alkalmasságukat, a kizáró okok hiányát, ajánlatot adnak és megteszik a bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatukat.

A pályázatok felbontásának helye, és ideje: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Igazgatóság épületében 2021 január 26

Az ajánlatok felbontása nyilvános. A bontáson ismertetésre kerül a pályázók neve, címe, továbbá a bérleti díjra tett ajánlatuk.

A pályázatok áttekintése : A kiíró megállapítja hogy a benyújtott pályázatok megfelelnek e a kiírásban meghatározott tartami és formai követelményeknek.

 

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2021 január 27 napja

Értékelés: A kiírásban foglaltaknak megfelelő pályázatok szakmai tartalmát, a bírálóbizottság pontozással értékeli. A pályázat nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elért pályázat benyújtója lesz.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021  év  január 29   napjáig.

Szerződéskötés időpontja: az elbírálás után számított 15 napon belül.

Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől ajánlata kidolgozásáért. A pályázat

elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül az Ajánlattevőt terhelik

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a benyújtástól számított 60 napig tart, kivéve, ha az Ajánlatkérő ezen időponton belül a pályázatot megnyert Ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

 

VI.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 

 • A pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll a Vtv. 25 §-sa szerinti szerződéskötési tilalom hatálya alatt, valamint magánszemély esetében az ezt igazoló erkölcsi bizonyítvány egy eredeti példánya,
 • NAV által 30 napnál nem régebben kiállított adóigazolás
 • Amennyiben a pályázó nem magánszemély, a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat ( Nvt 3. § )
 • Előző 3 évi mérleg és eredmény kimutatás egyszerű másolati példánya.
 • A pályázatot aláíró, nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya,
 • Pályázati lap , amelynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, jogi személy esetén a képviselő nevét , továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot,
 • Tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány / engedély illetve jogi személy esetén társasági szerződés hiteles másolatota
 • Büfé kínálatának részletes bemutatása és a forgalmazandó termékek fogyasztói árára vonatkozó ajánlat,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa forgalmazni kívánt termékek kínálata megfelel a hatályos jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek, különös tekintettel a népegészségügyi termékadóról szóló 2011 évi CII tv-ben, és a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014/IV.30 / EMMI rendeletben foglaltakra
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv. 25 § /1/ bek ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt, mely szerint:
 1. § (1) Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki
 2. a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
 3. b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 4. c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

d)80 az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:

 1. da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
 2. db) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

e)81 gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

f)82 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.

(2)83 Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel az (1) bekezdés szerinti kizáró ok, vagy a szerződő fél a 25/A. § (2) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul – nem tesz eleget, az a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(3) Az értékesítés szabályait tartalmazó kormányrendelet, illetve a pályázati kiírás a szerződéskötésre az (1) bekezdésben foglaltakon túl további kizárási okokat is meghatározhat.

(4) Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződést írásba kell foglalni. 

 

 • A pályázat részeként a pályázó nyújtsa be részletes szakmai ajánlatát
 • Az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi keltezésű pénzintézeti nyilatkozat, mely szerint a pályázó fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e

 Az eljárás nyelve a magyar.

A pályázatokat írásban, oldalszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, cégszerűen aláírva kell előterjeszteni, egy papír alapú cégszerűen aláírt , és egy ezzel teljesen megegyező elektronikus példányban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, és a pályázat megjelölését. A borítékra kérjük ráírni : „PÁLYÁZAT BÜFÉ ÜZEMELTETÉSRE„  továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét  és címét.

Kizáró okok: Állami vagyon hasznosítására nem köthető szerződés a Vtv. 25 §-ban foglalt esetekben.

Pénzügyi alkalmasság igazolása:A pályázó alkalmatlan, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatalát megelőzően  vállalkozói tevékenységével összefüggésben megnyitott bankszámlával ( vállalkozói bankszámla )

 

Szakmai alkalmassági követelmény : szakképzettség a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendelkezései szerint

 

VII.

 

A pályázati dokumentáció a  info@kigyk.eu email címen igényelhető a pályázat tárgyának a megadásával. A dokumentáció megküldése elektronikus úton történik, valamint lehetőség van a személyes átvételre a gyermekközpont székhelyén.

 

 

VIII.

 

A pályázatok elbírálása:

Bírálóbizottság: A pályázatokat a KIGYK igazgató helyettese, gazdasági koordinátora és műszaki osztályvezetője együtt bírálja el. A kiíró az érvényes pályázatok közül az összességében legkedvezőbb pályázatot választja ki nyertesként:

A súlyozás a következő szempontok és súlyszámok alapján történik:

 

A megajánlott havi Bérleti díj havi összege    …………………60 pont
Forgalmazni kívánt termék …………………….…………………..30 pont
Ezen a téren szerzett tapasztalat  ……………..………………….10 pont

 

Holtverseny esetében a magasabb bérleti díjat ajánló pályázó a nyertes. Amennyiben a holtverseny még mindig fennáll, az érintettek bevonásával nyílt licitre kerül sor (ezen a többiek már nem vehetnek részt)

 

IX.

 

Érvénytelen a pályázat: ha az bármely okból, fenti határidőre a kiíró által fentiekben megadott címre nem kerül benyújtásra, vagy egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

Print Friendly, PDF & Email

Figyelem!

park látogatása

Intézményünk műalkotásai

Események

 • No Events

Archívum

Időjárás
Fót
2022-10-06, 07:09
Tiszta
ESE
Tiszta
7°C
4 km/h
Hő-érzet: 8°C
Nyomás: 1030 mb
Pára: 99%
Szelek: 4 km/h ESE
Széllökések: 11 km/h
UV-Index: 0
Napkelte: 06:49
Napnyugta: 18:13
More forecast...
 
Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál