Pályázati Felhívás

A Károlyi István Gyermekközpont /2153 Fót, Vörösmarty tér 2. , telefon: 06-27-358-490, email: info@kigyk.eu/ az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv. ( Vtv. ) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 Kormány rendelet alapján

 

Nyilvános pályázatot

 

hirdet, a 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatti, a Dunakeszi Földhivatalnál 1563/3 hrsz. alatt felvett, természetben a 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatt található a Károlyi István Gyermekközpont által 137. kataszteri számon nyilvántartott szolgálati bérlakás (továbbiakban bérlemény) bérletére vonatkozóan, a következők szerint.

I.

 

Kiíró: A Károlyi István Gyermekközpont (KIGYK), a pályázatban meghatározott bérlemény vagyonkezelője, aki a bérleményt bérbe adja, és mint bérbeadó a jogokat gyakorolja, így a bérbeadás ügyében teljes hatáskörrel jár el. A kiíró képviselője: a KIGYK igazgatója

Pályázó: minden olyan jogi vagy természetes személy, saját joga szerint jogképes szervezet, aki a pályázati dokumentációt a kiírótól megvásárolta, és a pályázati felhívásra pályázati anyagot nyújtott be a kiírónál, a pályázati kiírásban rögzített határidőn belül, és helyen.

Bérlő: a nyertes pályázó, akivel a kiíró szerződést köt, a bérlemény bérbeadása tárgyában,

Bérlemény: 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatt található a Károlyi István Gyermekközpont által 137. kataszteri számon nyilvántartott szolgálati bérlakás

Bíráló bizottság: A kiíró által létrehozott szakmai testület, mely a kiíró megbízásából a szakmai tartalmat elbírálja,

 

II.

 

A pályázat tárgyának meghatározása, az érintett állami vagyonelem meghatározása: 

A KIGYK vagyonkezelésében lévő 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatti ingatlanon található, a Károlyi István Gyermekközpont által 137. kataszteri számon nyilvántartott szolgálati bérlakás. A bérlemény víz- és áramellátással rendelkezik.

 

III.

 

A pályázat célja:  

A Károlyi István Gyermekközpont által 137. kataszteri számon nyilvántartott szolgálati bérlakás hasznosítása bérbeadás útján.

  

A pályázat alapján megkötendő szerződés megnevezése: 

A kiíró határozatlan időtartamra kíván helységbérleti szerződést kötni, a pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződés tervezet szerint, azzal, hogy a bérlő a bérleményt lakás célra használhatja.

 

IV.

 

A kiírónak a pályázat tartalmára és a használatra vonatkozó elvárásai: 

A bérlő a bérleményt határozatlan időre veheti bérbe azzal, hogy a bérlemény után a települési Önkormányzat helyi rendeletében meghatározott bérleti díj megfizetésére köteles. A bérbeadó a bérleményt indoklási és elhelyezési kötelezettség nélkül jogosult felmondani a felmondást követő hó végére.

Az épületbiztosítás megkötése a bérlő kötelessége.
A bérlő kötelessége tűz és munka- és balesetvédelmi előírások betartása.

 

V.

 

Az eljárás fajtájának megjelölése, menetének ismertetése  

Az állami vagyonról szóló 2007 évi CVI tv. Alapján, a kiíró a vagyonkezelésében lévő 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. szám alatti ingatlanán található a Károlyi István Gyermekközpont által 137. kataszteri számon nyilvántartott szolgálati bérlakás bérbeadása érdekében nyilvános pályáztatás útján, versenyeztetési eljárást indít.

A helyszín megtekintése: A kiíró előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a pályázóknak a helyszín előzetes megtekintésére.

A helyszín megtekintésében részt vevő személyek nevét, legkésőbb a határnapot megelőzően 1 nappal, meg kell küldeni a +36-27-360653 fax számra vagy az info@kigyk.eu email címre kell eljuttatni, legkésőbb 2019. november 05. napjáig.

 

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Helye: Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Határideje: 2019. november 05.

 

A pályázók a kiírásban foglaltaknak megfelelően összeállítják pályázatukat, igazolják pénzügyi alkalmasságukat, a kizáró okok hiányát, ajánlatot adnak és megteszik a bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatukat.

A pályázatok felbontásának helye, és ideje: 2019. november 5.

Az ajánlatok felbontása nyilvános. A bontáson ismertetésre kerül a pályázók neve, címe, továbbá a bérleti díjra tett ajánlatuk.

A pályázatok áttekintése: A kiíró megállapítja, hogy a benyújtott pályázatok megfelelnek e, a kiírásban meghatározott tartami és formai követelményeknek.

 

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2019.11.06. napja

Értékelés: A kiírásban foglaltaknak megfelelő pályázatok szakmai tartalmát, a bírálóbizottság pontozással értékeli. A pályázat nyertese, a bérleti díj iránti ajánlata a piaci árnak megfelelő kell hogy legyen.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2019. november 11. napjáig.

Szerződéskötés időpontja: az elbírálás után számított 15 napon belül.

Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül az Ajánlattevőt terhelik

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége a benyújtástól számított 60 napig tart, kivéve, ha az Ajánlatkérő ezen időponton belül a pályázatot megnyert Ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

VI.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 

  • Pályázati lap, amelynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, elérhetőségét, adószámát, jogi személy esetén a képviselő nevét, továbbá a fizetendő bérleti díj egy havi összegére tett ajánlatot,
  • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket

 

 

Az eljárás nyelve a magyar.

 

A pályázatokat írásban, oldalszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, cégszerűen aláírva kell előterjeszteni, egy papír alapú aláírt példányban, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, és a pályázat megjelölését. A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT a Vörösmarty tér 2. bérlete továbbá kérjük feltüntetni a pályázó nevét és címét.

 

Kizáró okok: Állami vagyon hasznosítására nem köthető szerződés a Vtv. 25 §-ban foglalt esetekben.

 

Pénzügyi alkalmasság igazolása: A pályázó alkalmatlan, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatalát megelőzően megnyitott bankszámlával

 

VII.

 

A pályázatok elbírálása:

Bírálóbizottság: A pályázatokat a KIGYK, igazgató helyettese, műszaki vezetője és a gazdasági koordinátora együtt bírálja el. A kiíró az érvényes pályázatok közül az összességében legkedvezőbb pályázatot választja ki nyertesként:

A súlyozás a következő szempontok és súlyszámok alapján történik: A megajánlott Bérleti díj havi összege, de minimum a települési Önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az önkormányzati bérlakásokra megállapított mindenkori bérleti díj.

 

…………………60 pont

 

IX.

 

Érvénytelen a pályázat: ha az bármely okból, fenti határidőre a kiíró által fentiekben megadott címre nem kerül benyújtásra, vagy egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek

Print Friendly, PDF & Email

Figyelem!

park látogatása

Intézményünk műalkotásai

Események

  • No Events

Archívum

Időjárás
Fót
2022-10-06, 05:56
Tiszta
ESE
Tiszta
9°C
4 km/h
Hő-érzet: 9°C
Nyomás: 1030 mb
Pára: 91%
Szelek: 4 km/h ESE
Széllökések: 7 km/h
UV-Index: 0
Napkelte: 06:49
Napnyugta: 18:13
More forecast...
 
Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál